شرکت دارو تجهیز سپاهان، نماینده برندهای پروساپس و لابرادا امریکا و رفلکس انگلستان در ایران